สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. กรุณาส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และไม่ขัดต่อความ
สงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมของคณะ
2. โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะวิทยาการจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
3. ท่านสามารถกรอกเรื่องเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรืออีเมลมาที่สายตรงคณบดี fmsdean@vru.ac.th