กิจกรรมคณะ

 • 12/10/2564
  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

 • 6/10/2564
  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

 • 29/9/2563
  อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)

 • 23/09/2564
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2563