กิจกรรมคณะ

 • 19/6/2563
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

 • 19/6/2563
  ประกันคุณภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • 18/6/2563
  ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 • 18/6/2563
  ประกันคุณภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์