กิจกรรมคณะ

 • 24-25/5/2565
  ประเด็นความรู้ การเขียนบทความ ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร TCI1 รุ่นที่ 2

 • 17/5/2565
  MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ฟู้ดเเพชชั่น

 • 17-18/5/2565
  ประเด็นความรู้ การเขียนบทความ
  ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร TCI1

 • 4-5/5/2565
  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
  คณะวิทยาการจัดการ