แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เลขที่ 1049/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เลขที่ 1049/2565
รายละเอียดคู่มือ
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ