คณะผู้บริหาร

ค้นหา   

คณะผู้บริหาร

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

คณบดี

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
 

Mike

อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

John

อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เเละพันธกิจสัมพันธ์

Mike

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 

John

อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วม
กับสถานประกอบการ

Jane

อาจารย์ชลียา ยางงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาเเละสารสนเทศ

Mike

นางพากเพียร ธูปบูชากร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 


ประธานหลักสูตร

John

อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า

ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 

Mike

อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 

Mike

อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Mike

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 

John

อาจารย์ภารดี นึกชอบ

ประธานสาขาวิชาการบัญชี
 

Jane

อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง

ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 

Mike

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

Jane

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์