หน้าแรก      เกี่ยวกับคณะ     KM     บุคลากร      กิจกรรม
 

กิจกรรมคณะ ปี 2558

  คลิกเพื่อดูกิจกรรมที่ผ่านมา 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |   ปี 2553 |  ปี 2552 
 
 
 
คลิก โครงการปัจฉิมนิเทศ
(25 พฤษภาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขนส่งสินค้าและบริหารการผลิต
(27 เมษายน 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์"
(18 มีนาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(12-14 มีนาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการวิทยาการจัดการแฟร์เฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี วไลยอลงกรณ์
(19-20 กุมภาพันธ์ 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
(21 ตุลาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพ รุ่น 2
(8-9 ตุลาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(28 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
(24 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร วจก.
(24 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงาน SAR ระดับหลักสูตร
(8 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ
(27 มิถุนายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ฯ
(29 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแก่นศ.บุคลากร
(28 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
(27 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมระเบียบปฏิบัติราชการด้านการเงิน พัสดุ
(22 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้
(22 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานธุรกิจข้ามสื่อองค์กรสื่อสารมวลชน
(7 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
(6 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนศ.
(29 เมษายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ครอบครัวการจัดการทั่วไป
(29 เมษายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชี
(21 เมษายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
(31 มีนาคม-3 เมษายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการบันทึกความร่วมมือนักศึกษาระหว่างสถาบัน MOU และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา
(28-30 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(18 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา
(9-12 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(5 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปยุคร่วมสมัย
(26 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(25 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการขนส่งและสินค้าคงคลัง
(25 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาธุรกิจและเกษตรชุมชน(คลองห้า)
(23 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาค Executive Program ยุคร่วมสมัย
(21 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก งานราตรีสีแสด
(20-21 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการวิทยาการจัดการแฟร์
(20-21 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน
(18 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสร้างเครือข่ายวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย กับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
(18 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประกวด Mascot & Sticker Line หัวข้อ "I Love FMS"
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า เกตเวย์
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ ณ บ.ติลกี แอนกิบบินส
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการจัดประกวด Animation FMS เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร วจก.
(16 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการวางพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระราชปิตุฉา
(15 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2-4 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
(30 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวจก. ในสถานศึกษาต่างๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
(29 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวจก. ในสถานศึกษาต่างๆ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
(27 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาวิชาชีพการประดิษฐ์และการทำของชำร่วย
(27 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
(22 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาทางวิชาการิชาการ: Buriram Economic Development Destination of..
(22 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวจก. ในสถานศึกษาต่างๆ โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา จ.สระบุรี
(20 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
(15 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจสินค้าชุมชน
(8-9 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการปันน้ำใจพี่วไลยสู่น้องเพื่อโอกาสทางการศึกษา
(23-26 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(11-12 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมเรื่อง creative and innovation for business
(9 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
(4 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรมที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

(3 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถิชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
(29 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการฝึกสหกิจ ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
(28 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการ"การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัย"
(18 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(3-5 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการบัญชี (CPD
(29 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
(27-28 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการบริการวิชาการความรู้ทางด้านบัญชีสำหรับกลุ่มเกษตร์
(31 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก มหกรรม "TRM ฅน..แสดเกมส์"
(23 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก "มนต์เสน่ห์ธรรมคีตา" เทศนามหาชาติพระเวสสันดรชาดก
(19 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(14-15 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประกวดดาว-เดือน
(9 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการน้อมวันทา บูชาครู
(9 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพล
(7 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย R2R
(14 สิงหาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ
(26 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น 2
(25 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาความรู้ในธุรกิจค้าปลีก
(25 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมการสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกยุคใหม่
(8 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
(7 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
(1 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ
(26-27 มิถุนายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาจิออาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(22 มิถุนายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(21 พฤษภาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยชุมชน"
(8 เมษายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำของนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด
(24-25 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น1
(14-15 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการแนะแนวการศึกษา และศึกษาดูงาน ร่วมกับบ.ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
(13 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการสายสัมพันธ์ น้องส่งพี่
(7 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ในมุมมองการให้ความรู้สู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์
(25 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการศึกษาวัฒธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้ำ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(20 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการประกวดแผนการตลาดระดับชาติ ในหัวข้อ "Cosmetic ในยุค Digital Marketing"
(12 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการนิทรรศการการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย
(11-13 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการอบรมการจัดทำ TQF สำหรับอาจารย์และบุคลากร
29 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
28 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
คลิก โครงการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา
27,28 และ 31 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
(23 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการแข่งขันความรู้ทางด้านบัญชีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
21 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
21 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
คลิก โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(20 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
คลิกเพื่อดูภาพ โครงการ"ราตรีสีแสด"
18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการ"ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาประจำปี2556"
18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการ"วิทยาการจัดการแฟร์"
17-18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการ "Marketing Fair 2013"
17-18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรม
(15 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(15 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
คลิก โครงการฝึกภาคปฏิบัติพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
14 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการสัมมนาการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ในหัวเรื่อง "สนุก สุด ตัน"
9 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตของบ.อิชิตันกรุ๊ปจำกัด
8 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
4 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..