หน้าแรก กิจกรรม
 
ชื่อโครงการ โครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
วันที่ดำเนินโครงการ วัน17-18 มีนาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
   
  หลักการและเหตุผล
       วัฒนธรรมหนี้ในสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ภูมิปัญญา เงื่อนไข ปัจจัยแบบแผนพฤติกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ไปจากเดิม เมื่อสังคมไทยเริ่มรับวัฒนธรรมหนี้สมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมหนี้สมัยใหม่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในนิยามของการพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างพอเพียง สมดุล และเป็นธรรมตามแบบพื้นฐาน หากแต่ถูกนำมาใช้เพื่อการค้ากำไร แสวงหาผลประโยชน์ที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งหนี้บุญคุณและหนี้สิน และเชื่อมโยงภาวะหนี้เหล่านั้นสู่การถือครองสิทธิที่ผูกขาดอำนาจต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นธรรม โดยนำเข้าภูมิปัญญา เงื่อนไข ปัจจัย แบบแผนพฤติกรรม ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระบบและกลไกวัฒนธรรมหนี้สมัยใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนแตกต่างจากวัฒนธรรมหนี้แบบพื้นบ้าน จนยากที่ชาวบ้านจะเรียนรู้ เข้าใจ และรู้เท่าทันได้ ทำให้สังคมเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่ไม่พอดี ไม่พอเพียง ไม่สมดุลและไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เป็นปัญหาสังคมขึ้นเป็นระยะๆ
     การทำบัญชีครัวเรือนหรือการจดบัญชี จะทำให้เราทราบว่า มีรายได้มากน้อยแค่ไหนสามารถลดค่าใช้จ่ายรายการใดออกไปได้บ้าง น่าจะทำให้สร้างความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมแก่ฐานะทางการเงินเฉพาะตัวได้ดีพอสมควร ผลพวงของการทำบัญชีครัวเรือนยังปลูกฝังให้เกิดการเก็บออม เรียนรู้ที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัด และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นตลอดไป
 
   
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ในด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนของตน
2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาและพึ่งพาตนเอง
3. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
   
  ผู้เข้าร่วมโครงการ
  เจ้าหน้าที่, กลุ่มสตรี ประชาชน ในเขตตำบลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 59 คน


  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  1. อาจารย์อภิชาติ การะเวก
2. อาจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
3. อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
4. อาจารย์สุทธินี ศรีสอาด
5. อาจารย์นฤพันธ์ อาชาไกรสร