หน้าแรก กิจกรรม
 
ชื่อโครงการ โครงการสรงน้ำพระพุทธรูปในประเพณีวันสงกรานต์
วันที่ดำเนินโครงการ 6 มีนาคม 2551
สถานที่ อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
   
  หลักการและเหตุผล
       ปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรา ได้มี วัฒนธรรมและประเพณี หลายๆ ประเพณี ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ที่ทำให้เราได้ทราบ สาระ ความสำคัญต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติกาย และใจอย่างเช่น ประเพณี วันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ นับเป็นประเพณี ขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งประเทศไทยของเราก็จัดประเพณีนี้ขึ้นทุก วันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี และในแต่ละภาคของไทยก็จะจัดพิธีไม่เหมือนกันแล้วแต่ประเพณีที่สืบกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
     การสรงน้ำพระพุทธรูปถือเป็นกิจกรรมในส่วนหนึ่งของประเพณีสงกรานต์ และเมื่อใกล้ถึงประเพณีวันสงกรานต์นี้ ทางคณะนักศึกษาโปรแกรมการตลาดจึงได้จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปพระพุทธรูป ให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
   
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้คู่ชาติ
2. เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปให้สะอาด ผ่องใสไม่หมองมัว
3. เพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อพระพุทธศาสนา
   
  ผู้เข้าร่วมโครงการ
  อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  นักศึกษาหมู่เรียน 482232201 โปรแกรมการตลาด จำนวน 8 คน