หน้าแรก กิจกรรม
 
ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปี 2552
วันที่ดำเนินโครงการ 24 - 28 สิงหาคม 2552
สถานที่ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
  กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
   
  หลักการและเหตุผล
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปี 2552 เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาภาคปกติทั้ง 6 คณะและอีก 2 ศูนย์ ได้แก่
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์ ศูนย์กรุงเทพมหานครและ
ศูนย์สระแก้ว ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2552 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปี 2552 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยห่างไกลยาเสพติด
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะและยังมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และร่วมกันทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยต่อไป
   
  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 6 คณะและอีก 2 ศูนย์ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษาให้สมบูรณ์
3. เสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาต่อไป
4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
   
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิมา แป้นธัญญานนท์