หน้าแรก กิจกรรม
 
ชื่อโครงการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้พระเก้าวัด
วันที่ดำเนินโครงการ วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2552
สถานที่ วัดในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง วัดชนะสงคราม วัดบวรนิเวศน์วิหาร วัดระฆัง วัดภูเขาทอง วัดโพธิ์ วัดแจ้ง(อรุณ) และวัดเล่งเน่ยยี 2
  กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 80 คน
   
  หลักการและเหตุผล
  เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทางหลักสุตรการบัญชีจึงได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้พระเก้าวัด เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ โดยนำนักศึกษาไปไหว้พระเก้าวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวัดทางประวัติศาสตร์มีศิลปะอันงดงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา
   
  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป
2. เพื่อให้ได้รู้จักวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
   
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  สาขาวิชาการบัญชี