หน้าแรก กิจกรรม
 
ชื่อโครงการ โครงการวันไหว้ครู
วันที่ดำเนินโครงการ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552
สถานที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   
  กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 700 คน
   
  หลักการและเหตุผล
  พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์ และเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552
   
  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
2. เพื่อตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดี
3. เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
   
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ