โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท จ.นครนายก