โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
นักศึกษาเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2
จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 พฤษภาคม 2558