โครงการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557