โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โดยคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ณ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี