โครงการปฐนนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559