โครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ