ภาพกิจกรรมคณะ

8/4/2564

ธรรมะรักษา & fms full of happiness

12/3/2564

การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

15/2/2564

พิธีวางพวงมาลาพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้า...2564

24/12/2563

FMS Red&Green Fun Party

16-18/12/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปี 2563

31/10/2563

งานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563

15-17/9/2563

FMS OUTING TEAM BUILDING SEASON 1

11/9/2563

รับการติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

26/8/2563

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

1/8/2563

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 5

29/7/2563

สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

24/7/2563

ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 2/2563

22/7/2563

โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

18/7/2563

Techniques to speak English with confidence in the 21th century

11/7/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รหัส 63

3/7/2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

19/6/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

19/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

18/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

18/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17/6/2563

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

17/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

16/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

16/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน

16/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

15/6/2563

พัฒนาการให้คำปรึกษาตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่น

12/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการบัญชี

10/6/2563

การประชุมสายวิชาการเเละสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์

29/5/2563

การประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1

26/5/2563

การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ

20/5/2563

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ

18/5/2563

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเเละการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

29/4/2563

การประชุมทบทวนแผลกลยุทธ์ 5 ปี เเละจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26/2/2563

บริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

15/2/2563

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

12/2/2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์

14-15/2/2563

วิทยาการจัดการแฟร์ 2563

3-7/2/2563

งานการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2563

3/2/2563

MOU ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

29/1/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรเเกรม Adobe Photoshop

24/1/2563

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์

22/1/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ Microsoft Word

16/1/2563

งานวันปีใหม่ เเละจับของรางวัล 2563

16/1/2563

ธรรมะรักษา

11-13/11/2562

อบรมวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม PLS-SEM

25/10/2562

Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2562 และการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

29/8/2562

น้อมวันทาบูชาครู เเละบายศรีสู่ขวัญ 2562