ภาพกิจกรรมคณะ

24/4/2562

   FMS H2O SPLASH HAWAII ครั้งที่ 3

2-9/4/2562

   โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน สาขาวิชาการบัญชี

2/3/2562

   เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15

2/3/2562

   ราตรีสีเเสด 2019

1-2/3/2562

   วิทยาการจัดการแฟร์ 2019

28/2/2562

   โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี

14/2/2562

   ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

13/2/2562

   โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

11-12/2/2562

   ประกวดงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 เเละนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

11-12/2/2562

   ประกวดมารยาทไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 เเละนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

7/2/2562

   โครงการประกวดเเข่งขัน เผยเเพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย

22/1/2562

   โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี

26/1/2562

   การเเข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

16/1/2562

   คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ กับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ 2562

16/1/2562

   ธรรมะรักษาคณะวิทยาการจัดการและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562

9/1/2562

Happy New Year Fms Family 2019 คณะวิทยาการจัดการ

7/1/2562

บริษัท SB FURNITURE จำกัด สวัสดีปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ

19-21/12/2561

โครงการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเเบบบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

19-21/12/2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

7/11/2561

กีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ "ฅนแสดเกมส์" ครั้งที่ 10

31/10/2561

FMS RUNWAY FRESHY BOYS & GIRLS 2018

10/10/2561

โครงการวันทาบูชาครู

29/8/2561

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

23/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะวิทยาการจัดการ

7/8/2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1

3/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก

3/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร เศรษฐศาสตร์

3/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษา ภายใน หลักสูตร นิเทศศาสตร์

3/8/2561

โครงการสร้างความรู้เเละพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

2/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร การบริหารธุรกิจ

2/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร การบัญชี

1/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยว

1/8/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร การจัดการทั่วไป

31/7/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์
และซับพลายเชน

31/7/2561

การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11/7/2561

โครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษา

7/7/2561

โครงการน้องส่งพี่

21/6/2561

การเตรียมความพร้อมหลักสูตรก่อนตรวจ TQR ประจำปีการศึกษา2560

24/6/2561

โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ

31/5/2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์