ภาพกิจกรรมคณะ

16/1/2563

งานวันปีใหม่ เเละจับของรางวัล 2563

16/1/2563

สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

16/1/2563

ธรรมะรักษา 2563

20/12/2562

fms full of happiness

19/12/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มาเยี่ยมศึกษาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

18/12/2562

กิจกรรม "ฅนแสดเกมส์" ครั้งที่ 11

4/12/2562

กฎหมาย ระเบียบ เเนวปฏิบัติ ปัญหาเเละอุปสรรคในการเบิกจ่าย

11-13/11/2562

อบรมวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม PLS-SEM

25/10/2562

Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2562 และการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

29/8/2562

น้อมวันทาบูชาครู เเละบายศรีสู่ขวัญ 2562