ภาพกิจกรรมคณะ

19/6/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

19/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

18/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

18/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

17/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

16/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

16/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน

16/6/2563

ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

15/6/2563

พัฒนาการให้คำปรึกษาตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่น

26/2/2563

บริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

14-15/2/2563

วิทยาการจัดการแฟร์ 2563

12/2/2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์

3-7/2/2563

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี 2563

3/2/2563

MOU ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

29/1/2563

อบรมการใช้โปรเเกรม Adobe Photoshop

22/1/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการMicrosoft Word

16/1/2563

งานวันปีใหม่ เเละจับของรางวัล 2563

16/1/2563

สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

16/1/2563

ธรรมะรักษา 2563

20/12/2562

fms full of happiness

19/12/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มาเยี่ยมศึกษาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

18/12/2562

กิจกรรม "ฅนแสดเกมส์" ครั้งที่ 11

4/12/2562

กฎหมาย ระเบียบ เเนวปฏิบัติ ปัญหาเเละอุปสรรคในการเบิกจ่าย

11-13/11/2562

อบรมวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม PLS-SEM

25/10/2562

Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2562 และการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

29/8/2562

น้อมวันทาบูชาครู เเละบายศรีสู่ขวัญ 2562