ภาพกิจกรรมคณะ

12/10/2564

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

6/10/2564

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

29/9/2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)

23/09/2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2563

23/6/2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564

18/6/2564

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

17/6/2564

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

16/6/2564

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

16/6/2564

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

16/6/2564

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

15/6/2564

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

15/6/2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

14/6/2564

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

14/6/2564

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

27/4/2564

การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

8/4/2564

ธรรมะรักษาคณะวิทยาการจัดการ และกิจกรรม fms full of happiness ประจำปี 2564

1/4/2564

TQA SMART-Ex Program

30/3/2564

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61

12/3/2564

การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

4/3/564

อบรมออนไลน์การใช้โปรเเกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 3

3/3/2564

อบรมออนไลน์การใช้โปรเเกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 2

24/2/2564

PACKAGING DESIGN CONTEST 2021

22/2/2564

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเเละรายงานผลการดำเนินงานตามหมวดด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีการศึกษา 2563

19/2/2564

อบรมออนไลน์การใช้งานโปแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 1

15/2/2564

พิธีวางพวงมาลา พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2564

8-9/2/2564

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

20/1/2564

การวางแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

8/1/2564

การประชุมร่างข้อตกลงเเละประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามOKR ระดับคณะ เเละระดับหลักสูตร

25/12/2563

วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า VRU Family

24/12/2563

"อิ่มสุข Full Of Happened และสานสัมพันธ์วันปีใหม่ FMS Red & Green Fun Party

16-18/12/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปี 2563

24/11/2563

การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนรากฐาน

31/10/2563

งานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563

29/10/2563

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

22/10/2563

การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

23/9/2563

งานเเสดงมุทิตาจิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

15-17/9/2563

FMS OUTING;TEAM BUILDING SEASON 1

1/9/2563

การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเเละบริหารระดับคณะวิชา กับบริษัท ซีดีซี ทราเวล จำกัด เเละบริษัท วิทมี ทราเวล จำกัด

26/8/2563

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

1/8/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 5

24/7/2563

การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 2/2563

18/7/2563

Techniques to speak English with confidence in the 21th century นักศึกษารหัส 61

11/7/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2563

3/7/2563

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

19/6/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

19/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

18/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

18/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

17/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

16/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

16/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน

16/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

12/6/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี

15/6/2563

พัฒนาการให้คำปรึกษาตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่น

10/6/2563

การประชุมสายวิชาการเเละสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์

26/5/2563

การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

18/5/2563

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเเละการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

29/4/2563

การประชุมทบทวนแผลกลยุทธ์ 5 ปี เเละจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26/2/2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัยประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน

15/2/2563

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

14-15/2/2563

วิทยาการจัดการแฟร์ 2563

14/2/2563

ประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 7

12/2/2563

ร่วมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

3-7/2/2563

งานการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์”

3/2/2563

MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

29/1/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรเเกรม Adobe Photoshop

24/1/2563

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์

16/1/2563

งานวันปีใหม่ เเละจับของรางวัล 2563

16/1/2563

ธรรมะรักษา 2563

25/12/2562

MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

20/12/2562

fms full of happiness

19/12/2562

ศึกษาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

18/12/2562

ฅนเเสดเกมส์ ครั้งที่ 11

4/12/2562

ประชุมเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เเนวปฏิบัติ ปัญหาเเละอุปสรรคในการเบิกจ่าย จัดโดย งานการเงินเเละบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

11/11/2562

วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM

14/8/2562

การใช้โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop

8/8/2562

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี

23/7/2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

10/7/2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

5/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

4/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

3/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2561

3/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

2/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

2/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2561

1/7/2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

20-21/6/2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 ปี2562

5-7/6/2562

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

1-2/6/2562

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษารุ่นที่ 4

28-30/5/2562

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เเละจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24/5/2562

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

21/5/2562

โครงการกิจกรรมปรับปรุงสื่อและป้ายธรรมะและทำสื่อธรรมะ

15/5/2562

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2562

1/5/2562

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25/4/2562

FMS H2O SPLASH HAWAII ครั้งที่ 3

16/3/2562

งานเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15

2/3/2562

ราตรีสีแสด2019

1-2/3/2562

วิทยาการจัดการเเฟร์

18/2/2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

25/1/2562

การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 1/2562

21/1/2562

การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ

17/1/2562

ธรรมะรักษาคณะวิทยาการจัดการ

11-13/11/2562

อบรมวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม PLS-SEM

25/10/2562

Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2562 และการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

29/8/2562

น้อมวันทาบูชาครู เเละบายศรีสู่ขวัญ 2562