ภาพรายงานการประชุม

27/10/2564

การคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 7/2564เเละประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564

16/09/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการเเละการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6

25/8/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการเเละการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5

30/6/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4

28/5/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4

21/4/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3

26/3/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2

19/2/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2564