หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
   
ประธานหลักสูตร
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงมณี ชักนำ
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การบัญชี
- บช.บ. การบัญชี
  
E-mail : duangnee21@hotmail.com
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 25
รายวิชาที่สอน: - การบัญช1
- หลักการบัญชี
- บัญชีเพื่อการจัดการ
   
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

  

ชื่อ - สกุล : ผ.ศ.รัชภร วัฒนดำเนิน
ตำแหน่ง : - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม บริหารธุรกิจ(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
- ศศ.บ. การบัญชี
  
E-mail : ratchaporn@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 25
รายวิชาที่สอน: - การบัญชี 2
- การบัญชีชั้นกลาง 1
- การบัญชีชั้นสูง 2
  

ชื่อ - สกุล : นางศิริพร จิระชัยประสิทธิ
ตำแหน่ง : - อาจารย์
  
วุฒิการศึกษา : - บช.ม. การบัญชี
- บธ.บ. การบัญชี

  
E-mail : siripornj@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 18
รายวิชาที่สอน: - วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
- วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
- การบัญชี 2
  


ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ การะเวก
ตำแหน่ง : - อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม การบัญชี
- บธ.บ การบัญชี
  
E-mail : apichartk@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 25
รายวิชาที่สอน: - การบัญชีเพื่อการจัดการ
- การบัญชี 2
- การบัญชีชั้นสูง 1
  


ชื่อ - สกุล : นางสาวภารดี นึกชอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บช.ม. การบัญชี
- บช.บ. การบัญชี
  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 25
รายวิชาที่สอน: - การบัญชีเพื่อการจัดการ


ชื่อ - สกุล : นางสาวปริยากร สว่างศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. (การบัญชี)
- บธ.บ. (การบัญชี)
  
E-mail : -
เบอร์โทร :
รายวิชาที่สอน: -
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th