หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แบบมอค.3 | คำอธิบายรายวิชา | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
 
 

   
ประธานสาขาวิชา
   
ชื่อ - สกุล : ผศ.อุทัย ยะรี
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  
วุฒิการศึกษา : - นศ.ม. การโฆษณา
- พธ.บ. รัฐศาสตร์
- รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
  
E-mail : uthai@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 23
รายวิชาที่สอน: - กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
- หลักการโฆษณา
- การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
- การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
  
   
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล : ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
- ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
  
E-mail : prasit@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 23
รายวิชาที่สอน: - การถ่ายภาพเบื้องต้น
- การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
- การถ่ายภาพโฆษณา
- การผลิตรายการโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  


ชื่อ - สกุล : ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : นศ.ม. สื่อสารมวลชน
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 23
รายวิชาที่สอน: - สื่อสารมวลชนกับสังคม
- หลักการสื่อสารมวลชน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
- หลักวารสารศาสตร์
- กราฟิกสำหรับวารสารศาสตร์
  


ชื่อ - สกุล : ผศ.ละเอียด ขจรภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
- ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 
E-mail : laiat@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 17
รายวิชาที่สอน: - จริยธรรมทางธุรกิจ
- การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- หลักการประชาสัมพันธ์
- การสื่อข่าววิทยุกระจาย
- สื่อมวลชนสัมพันธ์
- การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
- การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  


ชื่อ - สกุล : อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา : -ศศ.ม. นิเทศศาสตร์
- ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน
    
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 23
รายวิชาที่สอน: -
  

ชื่อ - สกุล : อาจารย์จันทิมา ศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา : -ศศ.ม.การสื่อสารพัฒนาการ
- ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน
    
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 23
รายวิชาที่สอน: -
  

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th