หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | แผนการเรียนการสอน | แบบมคอ.3 | คำอธิบายรายวิชา | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
 
 
 
ภาพกิจกรรมหลักสูตร
 
คลิก โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(12-14 มีนาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรมที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

(3 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาด้านคอมฯในเชิงธุรกิจ ในหัวข้อ "ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ สู่โลกยุคใหม่"
(9 พฤศจิกายน 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิกเพื่อดูรูปโครงการ เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(19 มิถุนายน 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จ.สมุทรปราการ วันที่ 7 ตุลาคม 2557โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 27 กุมภาพันธ์ 2556

  
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2556
  
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 21 มีมนาคม 2555


โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่บทเรียน "การตลาดย้อนยุค"
ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สอนโดยรศ.วรุณี เชาน์สุขุม


  
  
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th