หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | แผนการเรียนการสอน | แบบมคอ.3 | คำอธิบายรายวิชา | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
   
ประธานหลักสูตร
 ชื่อ - สกุล : ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักการจัดการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
- ค.บ. ธุรกิจศึกษา
    
E-mail : athima@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 27
รายวิชาที่สอน: - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ชื่อ - สกุล : ดร.ไอลดา อรุณศรี
ตำแหน่ง : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
วุฒิการศึกษา : - ปรด. สารสนเทศศึกษา
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
E-mail : ilada@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 27
รายวิชาที่สอน: - สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
- การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
  


ชื่อ - สกุล : ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : - ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
  
E-mail : nuttaya_i@hotmail.com
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 27
รายวิชาที่สอน: - สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
- การจัดการระบบเครือข่าย
- การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
  ชื่อ - สกุล : นางสาวชลียา ยางงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : - MIT. Web Engineering & Design
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : -chaleeya@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 27
รายวิชาที่สอน: - การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
- สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
  


 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th