หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ

ประธานหลักสูตร
   
 

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
ตำแหน่ง : - ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  
วุฒิการศึกษา : - Ph.D. (Business AdministrationX English Program
- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
- บธ.บ. การเงินการธนาคาร
  
E-mail : sakchai@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-0674-7 ต่อ 138
รายวิชาที่สอน: - การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
- วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  


   
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
  

ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
ตำแหน่ง : - กรรมการผู้แทนคณาจารย์
- รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - Ph.D. Economics
- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
- บธ.บ. การเงินการธนาคาร

  
E-mail : chantha@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 22
เวปไซต์: http://fms.vru.ac.th/program/eco/chanta/index.html


ชื่อ - สกุล : ผศ.อาภา ไสยสมบัติ
ตำแหน่ง : - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
- วท.บ. ( บริหารธุรกิจ)  
 
E-mail : apa@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 22
รายวิชาที่สอน: - วิเคราะห์เชิงปริมาณ
- เศรษฐศาสตร์มหภาค1
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  

ชื่อ - สกุล : ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา : - ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- ศ.บ. เศรษฐศาสตร์พัฒนา
    
E-mail : acharawan@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 22
รายวิชาที่สอน: - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
- เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
- การประกันคุณภาพ
  ชื่อ - สกุล : รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

 
วุฒิการศึกษา : - ศ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ
- ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์
  
E-mail : waruneec@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 22
รายวิชาที่สอน: - วิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
  

ชื่อ - สกุล : นายเอกสิทธิ์ คงทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์

 
วุฒิการศึกษา : - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
  
E-mail :
เบอร์โทร : -
รายวิชาที่สอน: -
  
  

 

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th