หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | แบบมคอ.3 | คำอธิบายรายวิชา | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
   
ประธานหลักสูตร
 

ชื่อ - สกุล : นางสาวชวาลา ละวาทิน
ตำแหน่ง : -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-อาจารย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
- บธ.บ. การบริหารทั่วไป
  
E-mail : chawala@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 21
รายวิชาที่สอน: - การสร้างทีมงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
- หลักการตลาด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
- ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากร
  
   
    อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 
ชื่อ - สกุล : ผศ.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- บธ.บ. การบริหารทั่วไป
  
E-mail : sujiraporn@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 21
รายวิชาที่สอน: - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
- การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
- การสร้างทีมงาน
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
  

ชื่อ - สกุล : ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
- บธ.บ. บัญชี
  
E-mail : wikran@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 21
รายวิชาที่สอน: - การเงินธุรกิจ
- การเงินและการธนาคาร
- ทฤษฏีและนโยบายทางการเงิน
- การจัดการธนาคารพาณิชย์
- การวิเคราะห์ทางการเงิน
  

ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ(บริหารงานบุคคล)
- กศ.บ. วิทยาศาสตร์- ชีววิทยา
  
E-mail : boonsoem@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 21
รายวิชาที่สอน: - การสรรหาและบรรจุ
 - การวิจัยทางธุรกิจ
- เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
- การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
     
    อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
   

ชื่อ - สกุล : นางสาวอุบล ไม้พุ่ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การเงินการธนาคาร
- บธ.บ. การเงินการธนาคาร
  
E-mail : ubonb@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - การเงินธุรกิจ
- การภาษีอากรธุรกิจ
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์
- หลักการลงทุน
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : -บธ.ม. บริหารธุรกิจ
-ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  
E-mail :
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: -
   
    อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด
   

ชื่อ - สกุล : ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - Ph. D. (Management)
- MCom (Marketing)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
  
E-mail : wipawadee@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 26
รายวิชาที่สอน: - สัมมนาทางการตลาด, ปัญหาพิเศษทางการตลาด
- การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย, การบริหารการตลาด
- การตลาดบริการ, การตลาดระหว่างประเทศ , การบริหารการขาย
- การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , หลักการตลาด
  

ชื่อ - สกุล : ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- บธ.บ. การตลาด
E-mail : wareerat_s@hotmail.com
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 29
รายวิชาที่สอน: - การวิจัยทางธุรกิจ
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- หลักการตลาด
- การบริหารการตลาด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อ - สกุล : นางสาว.ภัทรภร พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การตลาด
- บธ.บ. การตลาด
E-mail : phattaraporn@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 29
รายวิชาที่สอน: - วิชากลยุทธ์เเละนโยบายการตลาด
- การตลาดบริการ
- กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
- การตลาดทางตรง
- หลักการตลาด
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- การบริการลูกค้าสัมพันธ์
- นโยบายผลิตภัณฑ์เเละราคา

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th