หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ

   
ประธานหลักสูตร
 
ชื่อ - สกุล : นางศิริวรรณ คำดี
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การจัดองค์การ)
- บธ.บ. บัญชี
E-mail : siriwank@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - การจัดการเชิงกลยุทธ์
- การประกอบธุรกิจชุมชน
- การบริหารงานสำนักงาน
  
   
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   


ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
ตำแหน่ง : - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
วุฒิการศึกษา : - DBA. Business Administration
- MPA. Public Administration
- MBA Business Administration
- ศศ.บ. รัฐศาสตร์
  
E-mail : tausak@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 31
รายวิชาที่สอน: - การจัดการเชิงกลยุทธ์
  

ชื่อ - สกุล : ผศ.วรพจน์ บุษราคัมวดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  
วุฒิการศึกษา : - Ph.D. (Management)
- บธ.ม. การตลาด
- บธ.บ. การตลาด
- บธ.บ. การจัดการทั่วไป
  
E-mail : worapot@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - การวางแผนและการบริหารโครงการ
- การบริหารการผลิต
  

ชื่อ - สกุล : ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- ศษ.บ. บริหารธุรกิจ
  
E-mail : jetsada@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 20
รายวิชาที่สอน: - การเป็นผู้ประกอบการ
- การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
- การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- บัญชีการเงิน (MBA)
- หลักเศรษฐศาสตร์ (MBA)
- การเป็นผู้ประกอบการสำหรับการท่องเที่ยว
  
ผลงานวิจัย :
- ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ.2546-2549 ต่อจังหวัดในภาคกลางเขต 1
- โครงการการแก้ปัญหาความยากจน ประจำปี 2551
- โครงการสำรวจสภาพปัญหาความมั่นคงในมิติความคิดเห็นของประชาชน ปี 2551
 
 
 
  


ชื่อ - สกุล : ผศ.กานต์ ทองทวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : - MBA. General Business
- กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
  
E-mail : karnt@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - องค์การและการจัดการ
  

ชื่อ - สกุล : ดร.รัตนา สีดี
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
อาจารย์
วุฒิการศึกษา : -Ph.D. (Strategic Management)
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- บธ.บ. การตลาด
 
E-mail : r_seedee@yahoo.com
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 31
รายวิชาที่สอน: -
ผลงานวิจัย : -
 
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวธันยธร ติณภพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การจัดการทั่วไป
- ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  
 
E-mail : tanyatorn@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 31
รายวิชาที่สอน: - การจัดการคลังสินค้า
- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
- การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
- องค์การและการจัดการ
- สัมมนาปัญหาการจัดการ
ผลงานวิจัย :
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อน้ำดื่มตราสินค้าเฉพาะของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ปี 2550
 
 
 
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวพวงเพชร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
    
E-mail : poungphet@yahoo.com
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - การควบคุมคุณภาพ
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- องค์การและการจัดการ
- ความรู้เบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
  
ผลงานวิจัย :
- ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในประเทศ กรณีศึกษา ประชาชนที่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี ปี 2550
 
 
 
  

ชื่อ - สกุล : นายศิริพงษ์ ฐานมั่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การจัดการทั่วไป
- กศ.บ. คณิตศาสตร์  
E-mail : siripong@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - การพัฒนาองค์การ
- การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- การประกอบธุรกิจชุมชน
- องค์การและการจัดการ
- การจัดการธุรกิจ SMES.
- ความรู้เรื่องการประกอบธุรกิจ
  
ผลงานวิจัย :
- สถานภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
  


ชื่อ - สกุล : ดร.มนสิชา อนุกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - กจ.ด. (การจัดการดุษฎีบัณฑิต)
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การเงิน)
E-mail : monsicha@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 24
รายวิชาที่สอน: - การบริหารการผลิต
- องค์การและการจัดการ
- สัมมนาปัญหาการจัดการ
- การบริหารสำนักงาน
  
ผลงานวิจัย :
- การยอมรับของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปี 2550
 
 
 
   

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th