หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ

ประธานหลักสูตร
   
 
ชื่อ - สกุล : นายปริญ วีระพงษ์
ตำแหน่ง : -ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์
 
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในการบริหาร
- การวางแผนและการควบคุมการผลิต
- ทฤษฏีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
 

   
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวนิศากร มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-   (ลาศึกษาต่อ)
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
- ศศ.บ. รัฐศาสตร์

  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- การจัดการขนส่ง
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง : -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
-อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
- ศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: -
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวกิตินันธ์ มากปรางค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
- วทบ.(อัญมณีวิทยา)
  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: -
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
- วทบ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
  
E-mail : -
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: -
  

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชญ์ณี ตรีณากรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
- บธ.บ.(การตลาด)
  
E-mail : -
เบอร์โทร : -
รายวิชาที่สอน: -
  

ชื่อ - สกุล : นายวัชรพล วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : - บท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์)
- ทล.บ.(การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
  
E-mail : -
เบอร์โทร : -
รายวิชาที่สอน: -
  
  

 

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th