หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
สรุปการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
 
ภาพกิจกรรมหลักสูตร
คลิก โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(28 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(18 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ ณ บ.ติลกี แอนกิบบินส
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมเรื่อง creative and innovation for business
(9 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการฝึกสหกิจ ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
(28 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาความรู้ในธุรกิจค้าปลีก
(25 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมการสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกยุคใหม่
(8 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการศึกษาวัฒธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้ำ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(20 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th