หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ

ประธานหลักสูตร
   
 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. บริหารธุรกิจ
- บธ.บ. การตลาด

  
E-mail : sarintorn@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: -


   
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
  

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การตลาด
- นศ.บ. นิเทศศาสตร์
    
E-mail : tannicha@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: -


ชื่อ - สกุล : อาจารย์อัญชลี เยาวราช
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วุฒิการศึกษา : - บธ.ม. การตลาด
- บธ.บ. การจัดการทั่วไป

  
E-mail : anchalee@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: -

ชื่อ - สกุล : อาจารย์บัลลังก์ สันทัด
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วุฒิการศึกษา : - นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
- บร.ม. การตลาด
- บร.บ. การตลาด
    
E-mail : banlang@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2
รายวิชาที่สอน: - การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
- การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
- การจัดการหน้าร้าน
- หลักการตลาด

 

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th