หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ |
 
 

เบื้องหลังงานรับปริญญา 2549
     
 
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
 
     
 
     
 

 

  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 268

tourvru@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซตตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 free html web counters