หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ |
 

ชื่อหลักสูตร
 
:ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Tourism Management
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)
  Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
  B.A. (Tourism Management)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
         เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชาการทางการจัดการท่องเที่ยวที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดี อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติโดยรวม
 
 
จุดประสงค์เฉพาะ
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและภาษา
ต่างประเทศอื่นอย่างน้อย 1 ภาษาในระดับที่สื่อสารได้ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว
          3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีหลักคุณธรรมและจริยธรรม
          4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

 

  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 268

tourvru@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซตตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 free html web counters