หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ |
 
   
ประธานหลักสูตร
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวจุรีรัตน์ หนองหว้า
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  
วุฒิการศึกษา : - ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  
E-mail : jureerat@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 33
รายวิชาที่สอน: - การเป็นผู้ประกอบการสำหรับการท่องเที่ยว
- จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรม
- การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
- สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการท่องเที่ยว
- การจัดการดำเนินงานบริการ
- ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
  
   
    อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   
ชื่อ - สกุล : ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ตำแหน่ง : คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  
วุฒิการศึกษา : - ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว
- ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  
E-mail : tourvru@hotmail.com
praphunphong@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 33
ตารางสอน
รายวิชาที่สอน: - หลักการมัคคุเทศก์
- หลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การจัดการธุรกิจสายการบิน
- การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ชื่อ - สกุล : นางสาวปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
ตำแหน่ง : - รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา
- เลขานุการสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

  
วุฒิการศึกษา : - ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  
E-mail : yingnoy81@hotmail.com
pawarisa@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 33
รายวิชาที่สอน: - การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การจัดการดำเนินงานบริการ
- จิตวิทยาบริการ เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
- การจัดการธุรกิจที่พักแรม

  


ชื่อ - สกุล : นางสาวเปรมฤดี ทองลา
ตำแหน่ง : - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

  
วุฒิการศึกษา : - ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว
- ศศ.บ. การท่องเที่ยว
  
E-mail : premrudee@vru.ac.th
เบอร์โทร : 0-2529-3847, 029091571-2 ต่อ 33
รายวิชาที่สอน: - การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- การจัดการธุรกิจการบินเเละการออกบัตรโดยสาร
- การจัดการธุรกิจนำเที่ยวเเละธุรกิจตัวเเทนท่องเที่ยว

  

  
 

 

  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 268

tourvru@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซตตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 free html web counters