ค้นหารายงานการประชุมประจำปี   

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

รายงานการประชุมปี 2563

รายงานการประชุมปี 2562

รายงานการประชุมปี 2561

รายงานการประชุมปี 2559