ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
คณบดี
 
สายตรงคณบดี
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายคณะ
คณาจารย์
แผนพัฒนาคณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการปีงบประมาณ2553
สถิตินักศึกษา
รายงานการประชุม
อัตราค่าใช้บริการสถานที่
เบอร์โทรภายใน
แผนที่การเดินทาง
 
 
  หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
 
 
  บริการคณาจารย์
แบบฟอร์มแผนการสอน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มใบเบิก
คำอธิบายรายวิชา
Email
 
 
  บริการนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
พิมพ์ใบส่งเกรด
พิมพ์แบบฟอร์มคำร้อง
พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
ตัวอย่างการเสนอโครงการนศ.ภาคพิเศษ
ระเบียบนักศึกษา
 
 
  บริการอื่นๆ
การรับสมัครนักศึกษา
รับสมัครงาน
 
     
 
   
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Valaya Alongkorn Rajabhat University Under Royal Patronge
หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-3847 มือถือ 085-990-8804
E-Mail : b_vorapot@yahoo.com
  
   
 
ยืนดีต้อนรับ
  เชิญอ่านผลงานวิชาการ
  วิชาองค์การและการจัดการ
 
  บทที่ 1 ผู้บริหารกับองค์การและการจัดการ
  บทที่ 2 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ
  บทที่ 3 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ
  บทที่ 4 การวางแผน
  บทที่ 5 การตัดสินใจ
  บทที่ 6 การดำเนินงานและการจัดองค์การ
  บทที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารกับการจัดการ
  บทที่ 9 การออกแบบองค์การและการออกแบบงาน
  บทที่ 10 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระดับโลก
  บทที่ 11 การควบคุมและประเมินผล
  บทที่ 12 แนวความคิดของการพัฒนาองค์การ
   
วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ
  บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
  บทที่ 2 แนวทางการวางแผนบริหารโครงการ
  บทที่ 3 การเตรียมดำเนินโครงการ
  บทที่ 4 การคัดเลือกโครงการ
  บทที่ 5 การวางแผนโครงการ
  บทที่ 6 การออกแบบองค์การโครงการ
  บทที่ 7 ทีมงานและพฤติกรรมในการบริหารโครงการ
  บทที่ 8 การดำเนินงานและการควบคุมโครงการ
  บทที่ 9 การประเมินผลโครงการ
  บทที่ 10 การยุติโครงการ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 
 
 
 
  
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th