ค้นหาเเบบสำรวจประจำปี   

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564


ความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ