ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ร่วมประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 9
รับสมัครภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาจีน สำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
รับสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-
ประกวดภาพถ่าย 100 Miracle fame of Chonburi
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556
บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เรือนจำจ.พระนครศรีอยุธยาขอนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน(หญิง)
ช่วงภาคเรียน 2/25556
เกองพัฒนานักศึกษาประกาศผู้มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2556
ชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ขอชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Head and Shoulders Dream Kick Road to Barcelona
ภายในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00น. - 16.00 น.
ม.บ.เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครแข่งขันแต่งร้อยกรอง โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
สำนักสื่อสารสาธารณะ ประกวดคัดลายมือสวยที่สุดในประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครแข่งขันวาดระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย ประกาศรับสมัครผู้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียประจำปี พ.ศ.2556-2557
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมส่งแถบบันทึกภาพการขับร้อง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2555
สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสุตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 11
ภายในวันที่ 6-9 สิงหาคม 2555
บ.ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดประกวดในหัวข้อ "ความรักที่มีต่อแม่"
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
บ.ไบเออร์ไทย จำกัด รับสมัครเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2555
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทยต้น กล้าสีขาว ประจำปี 2555"
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2555
กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาประกันอุบัติเหตุ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม.....
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย.....
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2555
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครขอทุนการศึกษาระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP.....
สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญส่งทีมนิสิต นักศึกาาร่วมแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา..
ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2555
บ.ไทยคูน-แบรนด์เอด จำกัด จัดกิจกรรมประกวดการเขียนแผนสื่อสารการตลาด...
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2555
 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด กุมภาพันธ์ 2555
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์