-รายงานสรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556
  -ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557
  -ผลการทบทวนสอบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557
   

  


 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th