ประวัติคณะ  ทำเนียบผู้บริหาร  ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  เป้าประสงค์  โลโก้
 
ประวัติคณะวิทยาการจัดการ
     คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าในรัฐบาลสมัย
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ.2524 โดยกำหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์เบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการสอนนักเรียนต่อไป
     จากนั้นภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ และได้นำแขนงวิชาในสายการจัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชีเพื่อให้สามารถสอนวิชาสหกรณ์เบื้องต้นได้
อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ.2528ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณ์มาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และต่อมาได้มีการเปิดสอนโปรแกรม
วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดังเช่นปัจจุบัน
     เมื่อสถาบันได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 สถานภาพของคณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนเป็น คณะวิชาหนึ่ง
ของสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลให้ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษา เป็นจำนวนมากจึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของการขยายตัวทางธุรกิจ ทำให้คณะวิทยาการจัดการต้องรับภาระหนักเพราะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องจัดหาอาจารย์พิเศษจากท้องถิ่นมาช่วยสอน
     นอกจากภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น โดยเปิดบริการที่ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์รังสิต ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ ที่รามคำแหง ศูนย์ให้การศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และปรับโรงเรียนมัธยมสาธิตกรุงเทพฯ ซึ่งแต่เดิมรับนักศึกษามัธยมเปลี่ยนมาเป็นการรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในโปรแกรมอื่นและโปรแกรมในคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นปีแรก
ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

             
1.
นายปรีชา เผือกคเชนทร์
พ.ศ.2527 - พ.ศ.2534

             
2.
นายเนิน นวนคงรอด
พ.ศ.2534 - พ.ศ.2538
   

             
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารยกุลวดี คูหะโรจนานนท์
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2539

             
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชนะ เกษโกศล
พ.ศ.2539 - พ.ศ.2546
   

             
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารยสุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548

             
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธีร์ธนิกส์ ศิริโวหาร
พ.ศ.2548 - มีนาคม พ.ศ.2552
   

             
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารยเจษฎา ความคุ้นเคย
  มิถุนายน พ.ศ.2552 - กุมภาพันธ์ 2559

             
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
  มิถุนายน พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
   
 
ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ
“ ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ำ นำสู่สากล ”
 
ปณิธาน
คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาทุกระดับปริญญาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตำรา และการบริการวิชาการ
 
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน

 
 
อ้ตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
1.พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการทำงาน 2.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
4.บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน

เป้าประสงค์

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้


 
โลโก้คณะ
.
.
.
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th