ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  


 
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา
 


 

 


 
อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
 


 

 


 
อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละพันธกิจสัมพันธ์

   


 

 


 
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 

 
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
 

 
อาจารย์ชลียา ยางงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ
 
   

 
นางพากเพียร ธูปบูชากร

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
    ประธานสาขาวิชา
   

 
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 
  

  
อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  
  

  
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
ประธานสาขาวิชาการบัญชี

  
  


ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  

  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  

  

  
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  

  
   

  
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  

  

  
อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  
  

  
 

  
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  
  
   
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th