ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช
รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  


 
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิื์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
 


 

 


 
อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 


 

 


 
อาจารย์ธนิษฐ์นันธ์ จันทร์แย้ม 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

   


 

 

 

 
นางพากเพียร ธูปบูชากร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
    ประธานสาขาวิชา
   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 
  

  
อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  
  

  
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
ประธานสาขาวิชาการบัญชี

  
  


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  

  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  

  

  
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  

  
   

  
อาจารย์ศุภมล คงทน
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  

  

  
อาจารย์ปริญ วีระพงษ์
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  
  

  
 

  
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  
  
   
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th