ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

  


 
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
 


 

 


 
อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
 


 

 


 
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

   


 

 


 
อาจารย์ธนิษฐ์นันธ์ จันทร์แย้ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 

 
อาจารย์ธ ดร. ธันยธร ติณภพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 
   

 
นางพากเพียร ธูปบูชากร

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
    ประธานสาขาวิชา
   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 
  

  
อาจารย์ดร.มนสิชา อนุกูล
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  
  

  
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
ประธานสาขาวิชาการบัญชี

  
  


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  

  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  

  

  
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  

  
   

  
อาจารย์ศุภมล คงทน
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  

  

  
อาจารยปริญ วีระพงษ์
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  
  

  
 

  
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  
  
   
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th