<< สถิติจำนวนบุคลากร | << บุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ) | << บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) | << บุคลากรสายสนับสนุน | << ลูกจ้างชั่วคราว
 

          คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 76 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 58 คน จำแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 22 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 36 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว 9 คน

 
รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ12เดือน ระยะเวลา 1 ส.ค..57-31 ก.ค.58)
รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบ12เดือน ระยะเวลา 1 มิ.ย.56-31พ.ค.57)
รายงานข้อมูลวุฒิการศึกษา กุมภาพันธ์ 2557
 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่ง สถานภาพ ระดับการศึกษา และเพศ
 
ตำแหน่ง
จำนวน
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตรี
โท
เอก
รองศาสตราจารย์
2
1
1
-
1
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17
16
1
-
9
9
อาจารย์
39
5
34
-
34
5
รวม
58
22
36
-
44
14
 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่ง สถานภาพและเพศ
 
ตำแหน่ง
จำนวน
สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2
-
-
2
-
นักวิชาการพัสดุ
1
-
-
1
-
นักวิชาการศึกษา
5
-
-
5
-
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0
-
-
-
-
นักวิชาการห้องปฏิบัติการ
1
-
-
1
-
รวม
9
0
-
9
0
 
ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามตำแหน่ง
 
ตำแหน่ง
จำนวน
พนักงานขับรถยนต์
2
คนสวน
1
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
6
รวม
9
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th