<<  สถิติจำนวนบุคลากร | << บุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ)| << บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | << บุคลากรสายสนับสนุน | << ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
 
1
 

 
ผศ.กานต์ ทองทวี
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
MBA. General Business
กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
  
 
2
 

 
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองอธิการบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศษ.บ.บริหารธุรกิจ
  
 
3
 

 
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
 
 
รองศาสตราจารย์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  
 
Ph.D. Economics
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
 
4
 

 
ผศ.ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
DBA. Business Administration
MPA. Public Administration, MBA. Business Administration
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
 
 
5
 

 
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (บริหารงานบุคคล)
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
 
 
6
 

 
ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
นศ.ม. สื่อสารมวลชน
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
 
 
7
 

 
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 
 
ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
8
 

 
ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
 
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 
9
 

 
ผศ.รัชภร วัฒนดำเนิน
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
ศศ.บ. การบัญชี
 
10
 

 
ผศ.ละเอียด ขจรภัย
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
 
นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 
11
 

 
ผศ.วรพจน์ บุษราคัมวดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Ph.D. (Management)
บธ.ม. การตลาด, บธ.บ. การตลาด
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
 
 
12
 

 
ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
บช.บ. บัญชี
 
 
13
 

 
ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
Ph.D.(Management)
MCom (Marketing)
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
 
14
  

 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
 

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
Ph.D. (Business Administration) English Program
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. การเงินการธนาคาร


 
15
 

 
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
   
 
บช.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
 
16
 

 
ผศ.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ
 
 
17
 

 
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
ค.บ. ธุรกิจศึกษา
 
 
18
 

 
ผศ.อาภา ไสยสมบัติ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ. (บริหารธุรกิจ)
 
 
19
 

 
ผศ.อุทัย ยะรี
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
นศ.ม. การโฆษณา
พธ.บ รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
 
 
20
 

 
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี

 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
ปรด. สารสนเทศศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
 
21
 

 
อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี

 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
Ph.D. (Strategic Management)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด
 
 
22
 

 
อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข

 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
 
บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th