<< สถิติจำนวนบุคลากร | << บุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ) | <<คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)| << บุคลากรสายสนับสนุน | << ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
 
1
 

 
อาจารย์ชลียา ยางงาม
 
  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
MIT. Web Engineering & Design
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
2
 

 
ผศ.ชวาลา ละวาทิน
 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  
บธ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
บธ.บ. การบริหารทั่วไป

 
 
3
 

 
อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
 
  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

 
 
4
 

 
อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
 
  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
 
5
 

 
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์


 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
 
6
 

 
อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
7
 

 
อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
 
 
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
กจ.ด.(การจัดการดุษฎีบัณฑิต)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การเงิน)

 
 
8
 

 
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
 
 
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้เเละบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด
 
9
 

 
อาจารย์ศิริวรรณ คำดี

 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. การจัดองค์การ
บช.บ. บัญชี
 
 
10
 

 
ผศ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
 
11
 

 
อาจารย์อภิชาติ การะเวก
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
บธ.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
 
 
12
 

 
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

 
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์พัฒนา
 
 
13
 

 
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
 
 
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
 
 
14
 

 
อาจารย์นิศากร มะลิวัลย์
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
 
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์

 
 
15
 

 
อาจารย์ภารดี นึกชอบ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
บช.ม. การบัญชี
บช.บ. การบัญชี

 
 
16
 

 
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
 
 
ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว
 
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 
17

 

 

 
อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์
 
 
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 
18

 

  
 
 
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
 
 
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
บธ.ม. การบัญชี
บช.บ. การบัญชี
 

 
19

 

  
 
 
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 
บธ.ม. การตลาด
นศ.บ. นิเทศศาสตร์

 
20
  

  
อาจารย์อัญชลี เยาวราช
 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

บธ.ม. การตลาด
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

 
21

 

 

 
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
 
 
  ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด

 
22

 

 

 
อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
 
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละพันธกิจสัมพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
23
 

 
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม
 
 
รองศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
 
ศ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์

 
24

 
อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ศศ.ม. นิเทศศาสตร์
ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน

 
25

 อาจารย์จันทิมา ศิริ
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ศศ.ม. การสื่อสารพัฒนาการ
ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน

 
26

 
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
วท.บ. (อัญมณีวิทยา)

 
27

 
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
วทบ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)

 
28

 
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


29

 
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)


30

 
อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
บธ.บ. (การตลาด)


31

 
อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
ทล.บ. (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)


32

 
อาจารย์เอกสิทธิ์ คงทอง

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)


33

 
อาจารย์เปรมฤดี ทองลา

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)


34

 
อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)


35

 
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)


36

 
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

บธ.ม. (การบริหารการตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)


37

 
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เคมี)


38

 
อาจารย์นุสรา ไชยสาลี

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)


39

 
อาจารย์คณิต เรืองขจร

 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

บธ.ม (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th