<< สถิติจำนวนบุคลากร | << บุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ) | <<คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)| << บุคลากรสายสนับสนุน | << ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
 
1
 

 
อาจารย์ชลียา ยางงาม
 
  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
MIT. Web Engineering & Design
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
2
 

 
อาจารย์ชวาลา ละวาทิน
 
  
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  
บธ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
บธ.บ. การบริหารทั่วไป

 
 
3
 

 
อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
 
  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

 
 
4
 

 
อาจารย์ธ ดร.ธันยธร ติณภพ
 
  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
 
5
 

 
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์


 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว
 
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
 
6
 

 
อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
7
 

 
อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
 
 
ประทานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
กจ.ด.(การจัดการดุษฎีบัณฑิต)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การเงิน)

 
 
8
 

 
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
 
 
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด
 
9
 

 
อาจารย์ศุภมล คงทน
 
 
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
 
 
10
 

 
อาจารย์ศิริวรรณ คำดี

 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. การจัดองค์การ)
บช.บ. บัญชี
 
 
11
 

 
อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
 
12
 

 
อาจารย์อภิชาติ การะเวก
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
บธ.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
 
 
13
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด

 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์พัฒนา
 
 
14
 

 
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
 
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
 
 
15
 

 
อาจารย์นิศากร มะลิวัลย์
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
(ลาศึกษาต่อ)
 
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์

 
 
16
 

 
อาจารย์ภารดี นึกชอบ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
- บช.ม. การบัญชี
- บช.บ. การบัญชี

 
 
17
 

 
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
 
 
ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว
 
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 
18

 

 

 
อาจารย์ปริญ วีระพงษ์
 
 
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 
19

 

  
 

 
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
 
 
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 
บธ.ม. การบัญชี
บช.บ. การบัญชี
 

 
20

 

  
 

 
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
 
บธ.ม. การตลาด
นศ.บ. นิเทศศาสตร์

 
21
  

  
อาจารย์อัญชลี เยาวราช
 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก

บธ.ม. การตลาด
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

 
22

 

 

 
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
 
 
  ประธานสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด

 
23

 

 

 
อาจารยธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
 
 
 -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
24
 

 
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม
 
 
รองศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
 
ศ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์

 
25

 อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ศศ.ม. นิเทศศาสตร์
ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน

 
26

 อาจารย์จันทิมา ศิริ
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ศศ.ม. การสื่อสารพัฒนาการ
ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน

 
27

 
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
-วทบ. (อัญมณีวิทยา)

 
28

 
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
-วทบ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)

 
29

 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-บธ.ม. บริหารธุรกิจ
-ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


30

 

อาจารย์ปริยากร สว่างศรี  
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

-บธ.ม. (การบัญชี)
-บธ.บ. (การบัญชี)


31

 

อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์  
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
-บธ.บ. (การตลาด)


32

 

อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์  
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
-ทล.บ. (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)


33

 

อาจารย์เอกสิทธิ์ คงทอง  
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-ศ.ม. (เศรฐศาสตร์ะธุรกิจ)
-ศ.บ. (เศรฐศาสตร์)


35

 

อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ  
  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

-

 
36

 

อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
 
 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาค้าปลีก

-


37

 

อาจารย์วรภร อิ่มเย็น  
  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

-


38

 

อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว  
  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

-


39

 

อาจารยพรรณี พิมพ์โพธิ์  
  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

-


40

 

อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย  
  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)

-
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th