<<  สถิติจำนวนบุคลากร | << บุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ) | << บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | << บุคลากรสายสนับสนุน | << ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ

1
 

 
นางพากเพียร ธูปบูชากร


ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 

2นางปราณี นายาว


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย

บธ.บ. (บัญชี)
 

3นายสุรเสน กรานโต
 

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

4นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย

บธ.บ. (บัญชี)

5นางสาวนิสรา โภควัต
 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย


ศศ.บ. (บัญชี)

6นายพีรวัฒน์ ตันตอ
 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย

บธ.บ. (บัญชี)

7

นายกฤติภูมื ชุ่มเย็น
 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

8

นางสาวณัฐวรรณ อ้นอุระ
 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา์
พนักงานมหาวิทยาลัย


วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th