<<  สถิติจำนวนบุคลากร | << บุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ) | << บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | << บุคลากรสายสนับสนุน | << ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ

1


 
นายพงศกร วามนตรี
 

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6
 

2นายสุริยา ปัททุม
 

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6
 

3นางสาววรรณี สุทธิวงศ์
 

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 

ประถมศึกษาปีที่ 4
 

4นางสมศรี นุ่มโต
 

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 

-มัธยมศึกษาปีที่ 3
 

5นายไพทูล สุขเกษม


ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 

-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 

6นาง อารีรัตน์ พรมมนต์


ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 

-มัธยมศึกษาปีที่ 3
 

7นาง ละมุน หุงขุพทด


ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 

-มัธยมศึกษาปีที่ 3
 

8นาย บุญส่ง ประดาสุข


ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลสวน
 

-ประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th