ประวัติคณะ  ทำเนียบผู้บริหาร  ปรัชญา  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  ค่านิยมคณะ
ประกาศเรื่อง ค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ


          คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัมนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในด้าน "การนำองคืกร" เพื่อสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะ ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          คณะจึงกำหนดค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ "FMSVRU" เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนี้
          F = Following Best Practice มุ่งมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์กรประพฤติปฏิบัติทางจรรยาบรรณ และกฎระเบียบขององค์กรตลอดเวลา
          M = Mastery เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นองค์กรหลักที่จัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน
          S = Service Mind มีจิตใจบริการ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ
          V = Visionary Leadership การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การกำหนดทิศทางการนำองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และผู้รับผิดของที่ชัดเจน
          R = Reliability lร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กับผู้บริการด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดเพิ่มคุณค่าในการบริการด้านความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสำเร็จของผู้รับบริการเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน
          U = Unity การทำงานเป็นทีม โดยการประสานความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรทุกระดับเพื่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกัน
  

 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th