แบบสอบถามประเมินหลักสูตร
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
 
แบบฟอร์มการประเมิน
  สายวิชาการ
1.แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
2. แบบฟอร์ม ปม.1 และ ปม.2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ตัวอย่างการคิดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
  การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  - ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง
  - ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สาม
  - ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ ระยะที่สอง ประจำปี 2558
   
  สายสนับสนุน
1. แบบฟอร์มสะสมงาน สำหรับุคลากรสายสนับสนุน
2. แบบฟอร์ม ปม.1 และ ปม.2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
3. แบบฟอร์ม ปม.3
4. แบบฟอร์ม ปม.4
5.ตัวอย่างการคิดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  - ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง
  - ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สาม
  - ประกาศ เรื่อง โครงสร้างเนื้อหา และแนวทางการจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สาม
  - ประกาศ เรื่อง ปฏิทินและหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าสู่ ระยะที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2558
- ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ ระยะที่สอง ประจำปี 2558
 
แบบหนังสือราชการ
   
ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ
http://fms.vru.ac.th/assessment/project60.html
แบบฟอร์มงบประมาณ
   
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กพร. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สมศ. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา
สกอ.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มรายงานการไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
มาตรฐานอาจารย์นิเทศและค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
แนวการปฏิบัติในคุมสอบของกรรมการคุมสอบ
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบกลาง/ปลายภาค
แบบฟอร์มตารางสอน ภาคปกติ/พิเศษ
แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนเกินกำหนดภาระงาน ภาคปกติ
ตารางสอนสำหรับการเบิกค่าตอบแทนเกินกำหนดภาระงาน ภาคปกติ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มมคอ.5
แบบฟอร์มมคอ.3
ใบเบิกเงินค่านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขออนุญาตไปนิเทศ
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา กศ.ปช.
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการขอใช้รถยนต์
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาออก
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th