คำร้องต่างๆ
คำร้องเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คำร้องเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ,เลือกเสร
คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
คำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
คำร้องขอลาพักการเรียน
คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
คำร้องขอลาออก
คำร้องขอสอบปลายภาค
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
คำร้องหนังสือรับรองขอเป็นนักศึกษา
คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
   
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th