จำนวนอาจารย์แยกตามคณะต่างๆ ปีการศึกษา 2558  
     
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
ผศ.กานต์ ทองทวี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5.
ผศ.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
6.
ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7.
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
8.
ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9.
ผศ.รัชภร วัฒดำเนิน สาขาวิชาการบัญชี
10.
ผศ.ละเอียด ขจรภัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
11.
ผศ.วรพจน์ บุษราคัมวดี สาขารการจัดการทั่วไป
12.
ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
13.
ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
14.
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
15.
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ สาขาวิชาการบัญชี
16.
ผศ.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
17.
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18.
ผศ.อาภา ไสยสมบัติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
19.
ผศ.อุทัย ยะรี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
20.
อาจารย์ ดร. ไอลดา อรุณศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21.
อาจารย์ ดร. รัตนา สีดี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
22.
อาจารยร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
23.
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
24.
อาจารย์ชวาลา ละวาทิน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
25.
อาจาย์ ดร. ณัตตยา เอี่ยมคง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26.
อาจารย์ธันยธร ติณภพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
27.
อาจารย์นฤพันธ์ อาชาไกรสร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
28.
อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
29.
อาจารย์ ดร. มนสิชา อนุกูล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
30.
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
31.
อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
32.
อาจารย์ศิริวรรณ คำดี ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
33.
อาจาย์อภิชาติ การะเวก สาขาวิชาการบัญชี
34.
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
35.
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
36.
อาจารย์ปวริศา โพธิ์ทอง สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
37.
อาจารย์ชลียา ยางงาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38.
อาจารย์ศุภมล คงทน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39.
อาจารย์นิศากร มะลิวัลย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน(ลาศึกษาต่อ)
40.
อาจารย์ภารดี นึกชอบ สาขาวิชาการบัญชี
41.
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
42.
อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
43.
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ ประธานสาขาวิชาการบัญชี
44.
อาจารยธันย์นิชา วิโรจน์รุจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
45.
อาจารย์อัญชลี เยาวราช สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
46.
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
47.
อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
48.
อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
49.
อาจารย์จันทิมา ศิริ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
50.
อาจารย์กิตินันท์ มากปรางค์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
51.
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
52.
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
53.
อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
54.
อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
55.
อาจารย์วรภร อิ่มเย็น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
56.
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
57.
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
58.
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
     
     
     
     
     
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th