จำนวนอาจารย์แยกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560  
     
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
ผศ.กานต์ ทองทวี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
3.
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5.
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
6.
ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7.
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
8.
ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9.
ผศ.ละเอียด ขจรภัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10.
ผศ.วรพจน์ บุษราคัมวดี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
11.
ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
12.
ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
13.
ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
14.
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ สาขาวิชาการบัญชี
15.
ผศ.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
16.
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17.
ผศ.อาภา ไสยสมบัติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
18.
ผศ.อุทัย ยะรี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
19.
อาจารย์ ดร. ไอลดา อรุณศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20.
อาจารย์ ดร. รัตนา สีดี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
21.
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
22.
ผศ.ชวาลา ละวาทิน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
23.
อาจารย์ ดร. ณัตตยา เอี่ยมคง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24.
อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
25.
อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
26.
อาจารย์ ดร. มนสิชา อนุกูล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
27.
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
28.
ผศ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
29.
อาจารย์ศิริวรรณ คำดี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
30.
อาจาย์อภิชาติ การะเวก สาขาวิชาการบัญชี
31.
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
32.
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
33.
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
34.
อาจารย์ชลียา ยางงาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35.
อาจารย์ศุภมล คงทน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36.
อาจารย์นิศากร มะลิวัลย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
37.
อาจารย์ภารดี นึกชอบ สาขาวิชาการบัญชี
38.
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
39.
อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
40.
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ สาขาวิชาการบัญชี
41.
อาจารยธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
42.
อาจารย์อัญชลี เยาวราช สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
43.
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
44.
อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
45.
อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
46.
อาจารย์จันทิมา ศิริ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
47.
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
48.
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
49.
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
50.
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี สาขาวิชาการบัญชี
51.
อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
52.
อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
53.
อาจารย์เอกสิทธิ์ คงทอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
54.
อาจารย์เปรมฤดี ทองลา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
55.
อาจารย์บัลลังก์ สันทัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
56.
อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
57.
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
58.
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
59.
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
60.
อาจารย์นุสรา ไชยลาลี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
61.
อาจารย์คณิต เรื่องขจร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(สระแก้ว)
     
     
     
     
     
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th