คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการดำเนินงานแต่ละด้านของคณะ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดำเนินงาน ประกอบกับการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
คณะจึงเห็นสมควรปรับนโยบายการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ดังต่อไปนี้
 
1.นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
 
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.6 จัดทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 
   
 
2.นโยบายด้านการวิจัย
 
2.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อนำมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์
   
3.นโยบายด้านการบริการวิชาการ
 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน วิชาชีพ
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ สืบสานแนวพระราชดำริ
   
 
4.ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
 
5.นโยบายด้านการบริหารจัดการ
 
5.1 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
5.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
5.5 พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้รวมทั้งมีการจัดทำงบประมาณ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
 
6.นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทำงาน
6.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและหน่วยงานอื่น
6.6 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th