แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ (Final Report)
แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการ (ปรับปรุงใหม่ 9 กันยายน 2552)
โครงการปีงบประมาณ แยกเป็น ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์   มาตรฐานการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (Indicators)
ดำเนินโครงการแล้ว หมายถึง ดำเนินโครงการแล้ว คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม หมายถึง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม :
โครงการ "โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศักดิ์ชาย นาคนก ดำเนินโครงการ 19 ธ.ค.2552
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เสวนางานวิจัย เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 10 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.หรรษา เวียงวะลัย ดำเนินโครงการ 1 ก.พ.2553
โครงการ "สานฝันปันน้ำใจ จากเมืองใหญ่สู่ชนบท"
  ผู้รับผิดชอบ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการ 12-14 มี.ค.2553
โครงการ "มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุเทศ ศรแก้ว(2,3) ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2553
โครงการ "สัมมนาทางการตลาดแบบธุรกิจโฮมสเตย์"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิรุฒห์รัตน์ ผลทวีโชติ (1,2) ดำเนินโครงการ 3 เม.ย. 2553
โครงการ "ฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย(1,4) ดำเนินโครงการ 3 พ.ค.2553
โครงการ "คืนความสดใสให้ความเรียนรู้"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร ดำเนินโครงการ 1-2 พ.ค. 2553
โครงการสถานศึกษา 3D คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (1,2,4) ดำเนินโครงการ 24 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (1,2) ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก :
จัดทำสารประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ ดำเนินโครงการ ธ.ค. 2552 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการบัญชี ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ และอ.อภิชาติ การะเวก ดำเนินโครงการ 15, 22 ม.ค. 2553
โครงการศึกษาดูงาน ASTV และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ดำเนินโครงการ 3 ก.พ.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการวันเจ้าฟ้า ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย ดำเนินโครงการ 13, 15 ก.พ.2553
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ดำเนินโครงการ 1 มี.ค.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น ดำเนินโครงการ 8 มี.ค.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุเทศ ศรแก้ว (2,3) ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2553
โครงการ "สัมมนาทางการตลาดแบบธุรกิจโฮมสเตย์"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิรุฒห์รัตน์ ผลทวีโชติ (1,2) ดำเนินโครงการ 3 เม.ย. 2553
โครงการ "แบ่งปัน สายใย รักให้น้อง"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล ดำเนินโครงการ 17 เม.ย. 2553
โครงการ "ศึกษาวิถีชีวิตทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยใช้กรณีศึกษาจากผู้ใหญ่บ้าน ฉลอง คล้ายสังวาล"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริวรรณ คำดี ดำเนินโครงการ 24 เม.ย. 2553
โครงการ "ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น ดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2553
โครงการสถานศึกษา 3D คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (1,2,4) ดำเนินโครงการ 24 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2553 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศุภมล คงทน ดำเนินโครงการ 2 มิถุนายน 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (1,2) ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ :
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 10 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศกับงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชวาลา ละวาทิน ดำเนินโครงการ 28 มี.ค. 2553
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น(2,6) ดำเนินโครงการ 16 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้องใหม่ภาคปกติ Freshy สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 "ลูกเจ้าฟ้าสัมพันธ์" ประจำปี 2553 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบนายอลงกรณ์ บุพสังข์(1,2) ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
4. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม :
โครงการ "ศึกษาดูงานและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ ดำเนินโครงการ 28 พ.ย.2552
โครงการอบรมการให้บริการทางวิชาการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม, อ.มนสิชา อนุกูล และอ.พวงเพชร สุขประเสริฐ ดำเนินโครงการ 13 ม.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม้เงิน-ทอง ครั้งที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธันยธร ติณภพ ดำเนินโครงการ 29 ม.ค. 2553
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับข้าราชการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภมล คงทน ดำเนินโครงการ 10-11 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการวันเจ้าฟ้า ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย ดำเนินโครงการ 13, 15 ก.พ.2553
โครงการอบรมการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DREAMWEAVER ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชลียา ยางงาม ดำเนินโครงการ 17-18 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาทักษะการลงทุนด้วยเกมจำลอง"
  ผู้รับผิดชอบ อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร ดำเนินโครงการ 13, 21 มี.ค.2553
โครงการ "ทักษะผู้นำยุคใหม่"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด ดำเนินโครงการ 14 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs"
  ผู้รับผิดชอบ อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร ดำเนินโครงการ 17, 18 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมการทำบัญชีครัวเรือน"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด ดำเนินโครงการ 15, 16 มี.ค.2553
โครงการ "อบรม เรื่องการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม"
  ผู้รับผิดชอบ อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ ดำเนินโครงการ19 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมวิชาาชีพการทำน้ำ เต้าหู้นมสด"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม ดำเนินโครงการ 23,24 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม ดำเนินโครงการ 25-26 มี.ค.2553
โครงการ "ฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย(1,4) ดำเนินโครงการ 3 พ.ค.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "อบรมวิชาชีพข้าวแต๋นน้ำแตงโม"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชวาลา ละวาทิน ดำเนินโครงการ 21 พ.ค.2553
โครงการ "อบรมเศรษฐกิจชุมชน ภูมิปัญญาทางบัญชีสร้างวิถีสู่อนาคต" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: เศรษฐกิจพอเพียง"
  ผู้รับผิดชอบรศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ดำเนินโครงการ14-15 มิ.ย. 2553
โครงการสถานศึกษา 3D คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (1,2,4) ดำเนินโครงการ 24 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล :
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, และ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 มีนาคม 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกันดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และ อ.ทรัสตี สงวนนาม ดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เสวนางานวิจัย เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 10 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ น.ส.สชาดา บัวใบ, อ.อภิชาติ การะเวก, นางปราณี นายาว และ น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว ดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป
โครงการ "พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 มี.ค.2553
โครงการ "จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์) ดำเนินโครงการ 1 เม.ย. 2553
โครงการ "ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ดำเนินโครงการ 9-13 พฤษภาคม 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมระเบียบปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุชาดา บัวใบ ดำเนินโครงการ 30 มิถุนายน 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2552
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธันยธร ติณภพ ดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2552 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม้เงิน-ทอง ครั้งที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธันยธร ติณภพ ดำเนินโครงการ 29 ม.ค. 2553
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น(2,6) ดำเนินโครงการ 16 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกาาของ สกอ. (Indicators)
   
 
1.ปรัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ :
-
 
 
 
2. การเรียนการสอน :
จัดทำสารประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ ดำเนินโครงการ ธ.ค. 2552 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศักดิ์ชาย นาคนก ดำเนินโครงการ 19 ธ.ค.2553
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการบัญชี ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ และอ.อภิชาติ การะเวก ดำเนินโครงการ 15, 22 มกราคม 2553
โครงการทัศนศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.หรรษา เวียงวะลัย ดำเนินโครงการ 1 ก.พ.2553
โครงการศึกษาดูงาน ASTV และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ดำเนินโครงการ 3 ก.พ.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เสวนางานวิจัย เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 10 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการวันเจ้าฟ้า ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย ดำเนินโครงการ 13, 15 ก.พ.2553
โครงการ "สานฝันปันน้ำใจ จากเมืองใหญ่สู่ชนบท" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการ 12-14 มี.ค.2553
โครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศกับงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชวาลา ละวาทิน ดำเนินโครงการ 28 มี.ค. 2553
โครงการ "มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุเทศ ศรแก้ว (2,3) ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2553
โครงการ "สัมมนาทางการตลาดแบบธุรกิจโฮมสเตย์" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิรุฒห์รัตน์ ผลทวีโชติ (2,3) ดำเนินโครงการ 3 เม.ย. 2553
โครงการ "แบ่งปัน สายใย รักให้น้อง" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล ดำเนินโครงการ 17 เม.ย. 2553
โครงการ "ฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย(2,5) ดำเนินโครงการ 3 พ.ค. 2553
โครงการ "คืนความสดใสให้ความเรียนรู้" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร ดำเนินโครงการ 1-2 พ.ค. 2553
โครงการสถานศึกษา 3D คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (2,3,5) ดำเนินโครงการ 24 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (2,3) ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา :
โครงการศึกษาดูงาน ASTV และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ดำเนินโครงการ 3 ก.พ.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.หรรษา เวียงวะลัย ดำเนินโครงการ 1 ก.พ.2553
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ดำเนินโครงการ 1 มี.ค.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น ดำเนินโครงการ 8 มี.ค.2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุเทศ ศรแก้ว(2,3) ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2553
โครงการ "สัมมนาทางการตลาดแบบธุรกิจโฮมสเตย์" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิรุฒห์รัตน์ ผลทวีโชติ (2,3) ดำเนินโครงการ 3 เม.ย. 2553
โครงการ "ศึกษาวิถีชีวิตทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยใช้กรณีศึกษาจากผู้ใหญ่บ้าน ฉลอง คล้ายสังวาล" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริวรรณ คำดี ดำเนินโครงการ 24 เม.ย. 2553
โครงการ "ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น ดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2553
โครงการสถานศึกษา 3D คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (2,3,5) ดำเนินโครงการ 24 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น(3,6) ดำเนินโครงการ 16 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2553 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศุภมล คงทน ดำเนินโครงการ 2 มิถุนายน 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ (2,3) ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้องใหม่ภาคปกติ Freshy สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 "ลูกเจ้าฟ้าสัมพันธ์" ประจำปี 2553 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบนายอลงกรณ์ บุพสังข์(1,2) ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
4. การวิจัย :
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เสวนางานวิจัย เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 10 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม :
โครงการอบรมการให้บริการทางวิชาการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม, อ.มนสิชา อนุกูล และอ.พวงเพชร สุขประเสริฐ ดำเนินโครงการ 13 ม.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม้เงิน-ทอง ครั้งที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธันยธร ติณภพ ดำเนินโครงการ 29 ม.ค. 2553
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับข้าราชการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภมล คงทน ดำเนินโครงการ 10-11 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการวันเจ้าฟ้า ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย ดำเนินโครงการ 13, 15 ก.พ.2553
โครงการอบรมการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DREAMWEAVER ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชลียา ยางงาม ดำเนินโครงการ 17-18 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาทักษะการลงทุนด้วยเกมจำลอง" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร ดำเนินโครงการ 13, 21 มี.ค.2553
โครงการ "ทักษะผู้นำยุคใหม่" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด ดำเนินโครงการ 14 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร ดำเนินโครงการ 17, 18 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมการทำบัญชีครัวเรือน" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด ดำเนินโครงการ 15, 16 มี.ค.2553
โครงการ "อบรม เรื่องการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ ดำเนินโครงการ19 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมวิชาาชีพการทำน้ำเต้าหู้นมสด" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม ดำเนินโครงการ 23,24 มี.ค.2553
โครงการ "อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม ดำเนินโครงการ 25-26 มี.ค.2553
โครงการ "ฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ละเอียด ขจรภัย(2,5) ดำเนินโครงการ 3 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "อบรมวิชาชีพข้าวแต๋นน้ำแตงโม"
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชวาลา ละวาทิน ดำเนินโครงการ 21 พ.ค.2553
โครงการ "อบรมเศรษฐกิจชุมชน ภูมิปัญญาทางบัญชีสร้างวิถีสู่อนาคต" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: เศรษฐกิจพอเพียง"
  ผู้รับผิดชอบรศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ดำเนินโครงการ14-15 มิ.ย. 2553
โครงการสถานศึกษา 3D คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธ ิ(2,3,5) ดำเนินโครงการ 24 พ.ค. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
 
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :
โครงการ "ศึกษาดูงานและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ ดำเนินโครงการ 28 พ.ย.2552
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2552 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธันยธร ติณภพ ดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2552 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม้เงิน-ทอง ครั้งที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ธันยธร ติณภพ ดำเนินโครงการ 29 ม.ค. 2553
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น(3,6) ดำเนินโครงการ 16 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
 
7. การบริหารและการจัดการ :
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, และ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 มีนาคม 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เสวนางานวิจัย เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 10 ก.พ. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง (7,9) ดำเนินโครงการ 26 มี.ค.2553
โครงการ "ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย (7,9) ดำเนินโครงการ 9-13 พฤษภาคม 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมระเบียบปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุชาดา บัวใบ ดำเนินโครงการ 30 มิถุนายน 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
8. การเงินและงบประมาณ :
โครงการอบรมระเบียบปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุชาดา บัวใบ (7,8) ดำเนินโครงการ 30 มิถุนายน 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และ อ.ทรัสตี สงวนนาม ดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
โครงการ "จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์) ดำเนินโครงการ 1 เม.ย. 2553
   
 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ:
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, และ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 มีนาคม 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง (7,9) ดำเนินโครงการ 26 มี.ค.2553
โครงการ "ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย (7,9) ดำเนินโครงการ 9-13 พฤษภาคม 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
   
 
   
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th