โครงการประจำปี-->2554 | 2555 | 2556 | 2557

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ (Final Report)
แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการ (ปรับปรุงใหม่ 9 กันยายน 2552)
โครงการปีงบประมาณ แยกเป็น ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์   มาตรฐานการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (Indicators)
ดำเนินโครงการแล้ว หมายถึง ดำเนินโครงการแล้ว คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม หมายถึง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม :
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภูมิภาคอาเซี่ยน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการ 26-27 ก.ค.2554
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Smart Biz for SMEs ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 21-22 ก.ค.2554
โครงการอบรมยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ ดำเนินโครงการ 13 ก.ค.2554
โครงการอบรมจัดทำ TQF สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 30 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด และอ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ ์ วันที่ 27 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการประจำปี 2554 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานการจัดการขนส่งบริษัท วี-เซิร์ฟกรุ๊ป ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นิศากร มะลิวัลย์ ดำเนินโครงการ 16 ก.พ..2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก :
โครงการศึกษาดูงานรายการแจ๋ว สถานีโทรทัศน์ไทยทวีวีสีช่อง 3 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ดำเนินโครงการ 29 ส.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 27 ก.ค.2554
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภูมิภาคอาเซี่ยน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการ 26-27 ก.ค.2554
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Smart Biz for SMEs ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 21-22 ก.ค.2554
โครงการอบรมยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ อ.ศุภโชคชัย นันทศรี และ อ.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ ดำเนินโครงการ 20 ก.ค.2554
โครงการอบรมยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ ดำเนินโครงการ 13 ก.ค.2554
โครงการปรับบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิรชัยประสิทธิ ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2554
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2545 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 1 มิ.ย. 2554
โครงการ "แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย ดำเนินโครงการ 7-11 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (Executive)" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย ดำเนินโครงการ 7-11 พ.ค.2554
โครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัย"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาลและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดำเนินโครงการ เม.ย.- กันยายน 2554
โครงการ "พัฒนาศักยภาพของเยาวชน สู่การนำเที่ยวในท้องถิ่นแบบมืออาชีพ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ รักกุศล ประธานนักศึกษาภาคพิเศษ ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การศึกษาดูงานของผู้ประกอบการที่บริษทพันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จ.สมุทรสาคร" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร และ ผศ.อาภา ไสยสมบัติ ดำเนินโครงการ 19-20 มี.ค.2554
โครงการ "ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและระบบการจัดการต้นทุน สาขาวิชาการบัญชี" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ และอ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 3 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ปัจจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น ดำเนินโครงการ1 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "เทคนิคสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชลียา ยางงาม ดำเนินโครงการ1 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ รูปแบบ One Day Tour" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า ดำเนินโครงการ1 , 7 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานสตูดิโอกรุงเทพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ :
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด และอ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ ์ วันที่ 27 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัย"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาลและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดำเนินโครงการ เม.ย.- กันยายน 2554
 
4. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม :
โครงการ "อบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ"
  ผู้รับผิดชอบ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 28 มี.ค.54, 1 พ.ค.54
โครงการ "พัฒนาศักยภาพของเยาวชน สู่การนำเที่ยวในท้องถิ่นแบบมืออาชีพ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม สรุปผลการดำเนินโครงการ
โครงการ "อบรมผู้นำเพื่องานนันทนาการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 29 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมวิชาชีพการทำน้ำเต้าหู้นมสด" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 24 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 21-22 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา"
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 18, 23 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบอ.ชวาลา ละวาทิน ดำเนินโครงการ 5 มี.ค. 2554
โครงการพัฒนาทักษะการลงทุนด้วยเกมจำลอง ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร ดำเนินโครงการ 27 ก.พ. 2554
 
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล :
โครงการอบรมจัดทำ TQF สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 30 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2554" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 พ.ค. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ประชุมตรวจสอบรายงานประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2553" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ28-29 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การพัฒนาระบบจัดการของคณะวิทยาการจัดการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทรัสตี สงวนนาม ดำเนินโครงการ 8 มี.ค. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น(2,6) ดำเนินโครงการ 16 มิ.ย. 2553 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
   
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกาาของ สกอ. (Indicators)
   
 
1.ปรัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ :
โครงการ "พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2554" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 พ.ค. 2554คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
2. การผลิตบัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภูมิภาคอาเซี่ยน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการ 26-27 ก.ค.2554
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Smart Biz for SMEs ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 21-22 ก.ค.2554
โครงการอบรมยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ ดำเนินโครงการ 13 ก.ค.2554
โครงการปรับบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิรชัยประสิทธิ ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2554
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2545
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 1 มิ.ย. 2554
โครงการอบรมจัดทำ TQF สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 30 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด และอ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ ์ วันที่ 27 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการประจำปี 2554 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและระบบการจัดการต้นทุน สาขาวิชาการบัญชี" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ และอ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 3 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ รักกุศล ประธานนักศึกษาภาคพิเศษ ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ รูปแบบ One Day Tour" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า ดำเนินโครงการ1 , 7 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานสตูดิโอกรุงเทพ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานการจัดการขนส่งบริษัท วี-เซิร์ฟกรุ๊ป ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นิศากร มะลิวัลย์ ดำเนินโครงการ 16 ก.พ.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา :
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 27 ก.ค.2554
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภูมิภาคอาเซี่ยน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการ 26-27 ก.ค.2554
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Smart Biz for SMEs ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 21-22 ก.ค.2554
โครงการอบรมยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ ดำเนินโครงการ 13 ก.ค.2554
โครงการปรับบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพร จิรชัยประสิทธิ ดำเนินโครงการ 3-5 มิ.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2545 ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ภารดี นึกชอบ ดำเนินโครงการ 1 มิ.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย ดำเนินโครงการ 7-11 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (Executive)" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย ดำเนินโครงการ 7-11 พ.ค.2554
โครงการ "การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ รักกุศล ประธานนักศึกษาภาคพิเศษ ดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาศักยภาพของเยาวชน สู่การนำเที่ยวในท้องถิ่นแบบมืออาชีพ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การศึกษาดูงานของผู้ประกอบการที่บริษทพันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จ.สมุทรสาคร" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร และ ผศ.อาภา ไสยสมบัติ ดำเนินโครงการ 19-20 มี.ค.2554
โครงการ "ปัจจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น ดำเนินโครงการ1 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "เทคนิคสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ชลียา ยางงาม ดำเนินโครงการ1 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ รูปแบบ One Day Tour" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า ดำเนินโครงการ1 , 7 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานการจัดการขนส่งบริษัท วี-เซิร์ฟกรุ๊ป ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นิศากร มะลิวัลย์ ดำเนินโครงการ 16 ก.พ..2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
4. การวิจัย :
โครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัย"
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาลและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดำเนินโครงการ เม.ย.- กันยายน 2554
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด และอ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ ์ วันที่ 27 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาศักยภาพของเยาวชน สู่การนำเที่ยวในท้องถิ่นแบบมืออาชีพ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม :
โครงการ "อบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ"
  ผู้รับผิดชอบ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 28 มี.ค.54, 1 พ.ค.54
โครงการ "อบรมผู้นำเพื่องานนันทนาการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 29 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมวิชาชีพการทำน้ำเต้าหู้นมสด" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 24 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 21-22 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.อุบล ไม้พุ่ม อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ และ อ.มนสิชา อนุกูล ดำเนินโครงการ 18, 23 มี.ค. 2554
โครงการ "อบรมการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบอ.ชวาลา ละวาทิน ดำเนินโครงการ 5 มี.ค. 2554
โครงการพัฒนาทักษะการลงทุนด้วยเกมจำลอง ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร ดำเนินโครงการ 27 ก.พ. 2554
 
 
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :
 
 
7. การบริหารและการจัดการ :
โครงการ "พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2554" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 26 พ.ค. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "การพัฒนาระบบจัดการของคณะวิทยาการจัดการ" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ทรัสตี สงวนนาม ดำเนินโครงการ 8 มี.ค. 2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
8. การเงินและงบประมาณ :
 
   
 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ:
โครงการอบรมจัดทำ TQF สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ 30 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ดำเนินโครงการ 23 พ.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการ "ประชุมตรวจสอบรายงานประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2553" ดำเนินโครงการแล้ว
  ผู้รับผิดชอบ อ.ปวริศา โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการ28-29 มี.ค.2554 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
   
 
   
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th